คำร้องขอถอนหลักประกันAccount Information

(All fields are mandatory)

Account Number:

Customer Name:

User Name/Email:

Withdrawal Amount (USD):

Payment Method:

Customer Information

(All fields are mandatory)

Mailing Address:

City:

State/Province:

Country:

Zip Code / Postal Code:

Telephone Number:

Email Address:

Beneficiary Bank

(All fields are mandatory)

Swift Code:

Bank Name:

Bank Address:

Beneficiary Name:

Bank Account or IBAN #:

*Check the box above to accept our terms.

I/We hereby represent that the information provided by me is true and correct. I/We further represent that I/we will notify WorldWideMarkets of any material changes in writing. WorldWideMarkets reserves the right, but has no duty, to verify the accuracy of information provided, and to contact various sources as it deems necessary.
เพื่อทำการถอนเงิน กรุณากรอกแบบฟอร์มในนี้ทั้งหมด ซึ่งออกโดย WorldWideMarkets, LTD โดยการลงนามในแบบฟอร์มนี้ลูกค้ายอมรับว่า WorldWideMarkets ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอของลูกค้าเพื่อปิดการซื้อขายที่เปิดอยู่และ / หรือจะเลิกการซื้อขายที่เปิดอยู่ในนามของลูกค้า ลูกค้ายังยอมรับว่า WorldWideMarkets จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดจากการไม่ชัดเจนหรือการกรอกข้อมูลผิดพลาด หมู่เกาะบริติชเวอร์จินและกฎหมายระหว่างประเทศห้ามมิให้ WorldWideMarkets รับเงินจากกองทุนหรือการโอนไปยังบัญชีที่มีเจ้าของชื่อ (s) ไม่ตรงกับชื่อ (s) (การโอนเงินออกต้องโอนไปยังชื่อลูกค้าเจ้าของบัญชีเท่านั้น)

ถอนเงื่อนไขการถอนหลักประกัน:

  • WorldWideMarkets ไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกหลักประกันเพิ่มอันเนื่องมาจากคำขอถอนเงินของลูกค้า หากถอนทั้งหมด ตำแหน่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดในราคาตลาดปัจจุบัน
  • เจ้าของบัญชีจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ทำการติดต่อกับ WWM
  • WWM ไม่อาจทำการชำระเงินให้แก่บุคคลที่สาม
  • คำขอถอนหลักประกันจะถูกประมวลผลภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับของแบบฟอร์มการถอนเงิน